JOURNEY

PHOTO
MITSUO OKAMOTO
STYLING
EIKO TANAKA
HAIR & MAKE
KENTARAO KATSU
MODEL
POLINA SHMOK